“Opstellen Algemene voorwaarden – Ga uit van uw eigen business”

De meest geschillen omtrent contracteren dan wel niet nakomen van afspraken worden veroorzaakt door onduidelijke of onjuist opgestelde algemene voorwaarden. Wij begrijpen dat u als ondernemer graag kosten bespaart en dat ondernemers ook om die reden hun eigen algemene voorwaarden opstellen door het knippen & plakken van een concurrent. Helaas wordt vaak niet of onvoldoende stilgestaan bij de mate waarin die voorwaarden daadwerkelijk overeenkomen met de business van de onderneming.
Denkt u eerst eens goed na over de bedrijfsactiviteiten. Hoe standaard is het wat u doet? Werkt u met alleen consumenten of alleen zakelijke partijen of is dat verschillend? Voor consumenten gelden andere regels dan voor zakelijke klanten.

Onderstaand een overzicht van meest gemaakte fouten en wat tips

1. Geen onderscheid zakelijk klanten & consumenten (B2B en B2C)

Indien u levert aan zakelijke klanten en aan consumenten is het verstandig om in de voorwaarden af te wijken van de wettelijke bepalingen. Dit wordt vaak vergeten, terwijl dit altijd voordeliger is voor u als ondernemer. Alleen consumenten worden beschermt door de wet, maar dit geldt niet voor zakelijke klanten.

Tip
Maak gebruik van de mogelijkheid om bij zakelijke klanten afwijkende afspraken dan de wet. Dit kan alleen als u dit voor uw zakelijke klanten expliciet heeft opgenomen in uw algemene voorwaarden. Ons advies is in ieder geval af te wijken als het gaat om de incassokosten, bevoegde rechter, opzegtermijn abonnementen, wettelijke rente enz.

2. Incassokosten

Sinds 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK) en zijn regels voor het berekenen van incassokosten voor onbetaalde facturen van een consument gewijzigd. In ‘oude’ voorwaarden, die niet meer zijn aangepast na 2012, staat vaak nog dat incassokosten berekend worden volgens de oude regeling Rapport Voorwerk II. Een andere veel gemaakte fout: in de voorwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen een onbetaalde factuur van een consument en een zakelijke klant.

Tip
Levert u aan beide dan is het verstandig om bij zakelijke klanten af te wijken van de WIK en hogere incassokosten te hanteren. Als u in uw voorwaarden voor zakelijke klanten niet afwijkt van de WIK dan is voor de berekening van de incassokosten de WIK van toepassing. In de meeste gevallen zijn deze incassokosten lager.

3. Bevoegde rechter (forumkeuze)

In de algemene voorwaarden staat vaak vermeld dat een geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank waar de ondernemer gevestigd is. In het geval van levering aan een consument, is dat in strijd met de wet. Op grond van de wet kunt u bij levering aan consumenten een geschil alleen voorleggen aan de rechtbank waar de consument woont. Bij zakelijke klanten mag u uiteraard wel afwijken in uw voorwaarden.

Tip
Het is raadzaam bij zakelijke levering af te wijken van de wet. Indien u dit expliciet vermeld in uw algemene voorwaarden, dan hoeft u bij een eventueel geschil niet ver te reizen naar de rechtbank. Wanneer u dit niet vermeld in uw voorwaarden, dan is gewoon de wet van toepassing en die zegt dat geschillen voorgelegd moeten worden aan de rechtbank waar uw klant woonachtig/gevestigd is.

4. Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid

In veel voorwaarden is de aansprakelijkheid niet voldoende beperkt of te veel beperkt. Vaak wordt opgenomen dat aansprakelijkheid volledig wordt uitgesloten en/of wordt aansprakelijkheid te veel beperkt. Omdat volledige uitsluiting van aansprakelijkheid als onredelijk wordt gezien is de kans groot dat de rechter u aansprakelijk stelt conform de wet: u bent voor alle schade aansprakelijk. Dit geldt voor al in geval van levering aan een consument.

Vaak zien wij ook dat de aansprakelijkheid van het bedrijf onvoldoende beperkt is .Zo staat er niet expliciet opgenomen dat de ondernemer alleen aansprakelijk is voor directe schade. Het gevolg: u bent ook voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, reputatieschade enz. aansprakelijk.

5. Ontbrekende zaken

Vaak ontbreken er belangrijke zaken in algemene voorwaarden. Zaken die wij vaak niet in voorwaarden zien staan:
• Eigendomsvoorbehoud
• Klachtenregeling
• Garantiebepalingen
• Uitsluiting Weens Koopverdrag en toepassing Nederlands recht als er ook geleverd wordt aan buitenlandse klanten

Voorkom uitglijers en laat u goed adviseren voordat u een contract voorlegt aan de andere partij of er eentje tekent. Vertrouwen hebben in elkaar is goed, maar het beste fundament voor een goede rechtsverhouding is een waterdicht en uitgedacht contract.