Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Privacy verklaring

Inhouse Law Firm respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

1. InHouse Law Firm stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

2. Bij die uitoefening laat InHouse Law Firm zich in voorkomende gevallen bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt InHouse Law Firm als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan InHouse Law Firm gegeven opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.

6. InHouse Law Firm is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door InHouse Law Firm van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat InHouse Law Firm voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een
verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden.

7. De opdrachtgever vrijwaart InHouse Law Firm tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door InHouse Law Firm ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

8. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door InHouse Law Firm verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van InHouse Law Firm vallen. Ofschoon de opdracht door InHouse Law Firm naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan InHouse Law Firm geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

9. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid willen beperken. InHouse Law Firm gaat ervan uit dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

10. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigd persoon die niet aan InHouse Law Firm verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal InHouse Law Firm niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

11. De kosten van uitvoering van de opdracht door InHouse Law Firm omvatten het honorarium, 3% kantoorkosten, BTW, eventuele reis- en verblijfskosten en de zogenaamde verschotten, alsook door derden in direct verband met de uit te voeren werkzaamheden aan InHouse Law Firm in rekening gebrachte kosten, tenzij expliciet anders met de cliënt is overeengekomen.

12. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door InHouse Law Firm wordt vastgesteld en, ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

13. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door InHouse Law Firm ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt.

14. InHouse Law Firm kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

15. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 (veertien) dagen.

16. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

17. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

18. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan InHouse Law Firm de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. InHouse Law Firm is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

19. Niet alleen InHouse Law Firm, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor hebben verlaten.

20. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens InHouse Law Firm in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

21. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever van InHouse Law Firm.

22. InHouse Law Firm beschikt over een interne klachtenregeling. Op verzoek zal de klachtenregeling en het bijbehorende klachtenregistratieformulier naar u worden verzonden.

23. De rechtsverhouding tussen InHouse Law Firm en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.