Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Wat mag ik van mijn medewerkers verwachten bij ziekte en wat zijn hun verplichtingen?

Als werkgever bent u verplicht in de eerste twee jaren dat uw medewerker ziek is minimaal 70% het loon door te betalen. Het gaat daarbij om 70% van uw vaste maandloon, maar ook 70% van eventuele toeslagen en premies. Soms kan een bonus ook meetellen, zeker als de hoogte van de bonus afhankelijk is van de arbeidsprestatie (te behalen targets). Het privégebruik van een auto van de zaak gaat tijdens ziekte gewoon door, tenzij vooraf iets anders is afgesproken.

Download een overzicht van de belangrijkste verplichten van u als werkgever en die van de zieke medewerker gedurende de arbeidsongeschiktheid.  

Verplichtingen werkgever

 • U moet een ziekmelding binnen een week doorgeven aan uw arbodienst. 
 • Als uw medewerker ziek is, bent u verplicht samen met uw medewerker aan de slag te gaan met de re-integratie.
 • Is uw medewerker langer ziek dan zes weken schrijft u samen een plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw medewerker gaan ondernemen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Uitgangspunt voor het opstellen van het Plan van aanpak is de Probleemanalyse die u ontvangt van uw bedrijfsarts. 
 • Indien er sprake is van langdurig ziekteverzuim (langer dan zes weken), moet u een re-integratiedossier bijhouden.
 • U bespreekt elke zes weken de voortgang met uw medewerker.
 • U meldt uw medewerker ziek bij het UWV uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek
 • Als uw medewerker een jaar (52 weken) ziek is, stelt u rond deze datum samen met hem de (Eerstejaars)evaluatie op. U stelt samen een beoogd re-integratieresultaat als doel, inclusief plan van aanpak.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de medewerker een re-integratieverslag op, met alle afspraken en concrete resultaten rond de geplande werkhervatting.
 • U moet uw zieke medewerker op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst of cao kan zijn bepaald dat u deze periode meer dan 70% loon moet betalen.

Verplichtingen medewerker

 • Uw medewerkers zijn verplicht om de regels rond het verzuimverlof, zoals u heeft gemeld binnen de organisatie, op te volgen.
 • Medewerkers dienen zich te houden aan redelijke re-integratievoorschriften.
 • Als een medewerker zich ziek heeft gemeld, moet hij bereikbaar zijn voor werkgever en arbodienst.
 • Hij moet toestemming voor vakantie vragen aan werkgever. Dit is niet anders dan bij een gezonde medewerker. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor herstel. De werkgever moet toestemming geven voor de vakantie
 • Hij moet actief meewerken aan de re-integratie om het herstel bevorderen.
 • Hij moet op spreekuur van bedrijfsarts verschijnen.
 • Hij moet melden wanneer hij denkt het werk te kunnen hervatten.
 • Indien hij zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dan moet hij aangepast  of vervangend werk verrichten.
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.